Dotacja z WFOŚiGW w Krakowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Zgłobicach informuje o realizacji zadania pn: „Bezpieczny strażak” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.
Koszt kwalifikowany: 24 400,00 zł
Kwota dotacji: 8 994,81 zł
Więcej szczegółów już niebawem!!
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/nfosigw
Adres strony internetowej: www.wfos.krakow.pl